Életünk 60 esztendeje a székely népművészet bűvkörében telt el. A székely kapuk, kopjafák, faragott és festett bútorok, szőttesek, varrottasok társaink, mindennapjaink szerves részei voltak. Forma- és motívumvilágukkal jelentést hordoznak, önarcképeink, lelki és érzelmi világunk tükrei.

 

Immár 35 éve alázattal, igyekezettel próbálunk valamit tovább adni abból az örökségből, amit őseink az évszázadok során reánk hagytak. Hisszük, a felgyorsult ki tudja, milyen irányba haladó világban van és lesz helye ennek az ősi tudásnak.

 

Életünk ezutáni értelme és parancsa az lesz, amit Kós Károly konokságából tanultunk: az apák dolgát folytatni, amihez fanatikus hit és rettenetesen sok munka kell. Torján erre a célra vásárolt telken olyan Kézműves Házat szeretnénk létrehozni, ahol a székely népi tárgyi kultúra megismerhető, elkészítése alap, de felsőfokon is elsajátítható.

 

István Sándor, fafaragó

Olyan kiállító termet, ahol az újraalkotás lehetséges mintapéldányaiként a székely népi tárgyi kultúra minden területe képviselve van. Olyan információs központot, ahol a Székelyföld és Csángóföld földrajzi, turisztikai, történelmi, művelődéstörténeti, népművészeti téren írásban, kép- és hanganyagban megismerhető és a tudományos kutatások számára is hozzáférhető.

 

Ezeknek a terveknek a megvalósítása érdekében hoztuk létre a Kelengye Egyesületet. Négy alapítója közül kettőnek a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség Szakértői Testülete a Népművészet Kiváló Mestere címet adományozta, a harmadik alapító tag biológus, környezetvédő, a Pécsi Tudományegyetem 3-ik éves doktorandusza, a negyedik néprajzkutató, az ELTE BTK Folklore Tanszékén szerzett doktori fokozatot.

 

Mindannyian itthon, a Székelyföldön élnek és dolgoznak.

 

Minden jóakaratú ember építő szándékú tanácsára, szaktudására, támogatására számítunk.

 

Tamási Áron intő szavait megszívlelve el szeretnénk végezni a ránk mért feladatokat: "A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége."

 

Kelengye Egyesület, Elnők - Kézdivásárhely, István Sándor Sámuel

www.kelengye.ro

kelengye@yahoo.com

Tel.: +40 745 388 293

 

 

A Kelengye Egyesület tevékenységi területei:

 • Az egyesület célja nevelő és kulturális tevékenységek gyakorlása, valamint a népi hagyományok megőrzése művészeti dísztárgyak, használati eszközök készítése által.
 • A faluturizmus adta lehetőségek kihasználása, a földrajzi térség, a környék történelmi, kulturális hagyományainak, a népművészet értékeinek, hagyományainak bemutatásán keresztül.
 • Népművészeti kiállítások, előadások rendezése, kapcsolatteremtés és -ápolás hazai és külföldi hasonló célkitűzésű egyesületekkel. Táborok, tapasztalatcserék szervezése a kölcsönösség elve alapján.
 • Könyvismertetők szervezése, népművészeti kiadványok népszerűsítése, ismeretterjesztő füzetek kiadása, Információs Központ létrehozása.
 • Évfordulók, versenyek, ünnepségek, szavalóversenyek szervezése, a fiatal tehetségek felkutatása.
 • A múzeumokkal, kulturális központokkal, népi mesterekkel való kapcsolattartás.
 • A népművészeti alkotások, székelykapuk, kopjafák, emlékházak avatása, ismertetése.
 • Játszóházak működtetése, a hagyományos játékok ismertetése, egyéni játékok készítése.
 • A hagyományos népi konyhaművészet, kertészet, természetgyógyászat hagyományainak ismertetése.
 • Az "Erdei Iskola" programjába bevonni a környezetünk megismerésére, megőrzésére irányuló tevékenységeket.
 • A szász hagyományos építészet, népművészet (festett bútorok) megismertetése.
 • A csángó népi kultúra bemutatása, közös táborok, táncházak szervezése.
 • A fiatal alkotók adományok általi támogatása.

 

nincs kép